Phần mềm và sách hỗ trợ học tiếng nhật

1. Font tiếng Nhật:
 ---> Download

2. Javidic 2008:
---> Download : Phần 1
       Download : Phần 2
       Download : Phần 3

3. Tataminna
---> Download Phần 1
       Download Phần 2
       Download Phần 3

4. VDestop Japan
Đây là phần mềm học từ vựng tiếng Nhật ngay trên Destop, cái hay là bạn có thể tùy biến và tạo thư viện từ vựng riêng cho mình. 
---> Download

6. Readwrite Kanji
---> Download

7. King Kanji
---> Download