Giáo trình tiếng Nhật

1.Text book 
MNN_I_CD_1 (第0課~第10課)

http://www.mediafire.com/download/d1hgndjzmjm/MNN_I_CD_1.rar 
 MNN_I_CD_2(第11課~第18課)
http://www.mediafire.com/download/knytnjzcd3z/MNN_I_CD_2.rar#2 
MNN_I_CD_3(第19課~第25課)
http://www.mediafire.com/download/mjxzmgahizx/MNN_I_CD_3.rar
MNN_II_CD_1(第26課~第34課)
http://www.mediafire.com/download/zdndkdyjnyz/MNN_II_CD_1.rar 
MNN_II_CD_2(第35課~第42課)
http://www.mediafire.com/download/erdtnddnxjn/MNN_II_CD_2.rar
MNN_II_CD_3(第26課~第50課) 
http://www.mediafire.com/download/mznnuxyyjqo/MNN_II_CD_3.rar


passtiengnhatclub.com